تبریز ویکی لینکلر - بزرگترین وبلاگ تبریز و آذربایجان

Təbriz və Azərbaycan üçün Blog İranda - Tabriz , Azerbaijan Region in Iran
نویسنده : تبریز قارتال جمعه 28 خرداد 1395, 11:59 ب.ظ
کوی های قدیمی تبریز در 150 سال قبل


تصاویر ارتباطی با نام کوی ها نداشته و فقط اشاره به تبریز قدیم دارند. البته ترجمه و جملات مقاله بخاطر قدیمی بودن کمی مشکل میباشد!

فی طول التبریز وعرضها
به زعم بوسعید طول این شهر هفتادوسه درجه و سندس یك درجه، و عرض آن سی   و هفت درجه ونصف است . نواب معتمد الدوله فرهاد میرزا در ‹‹ جام جم ›› طول تبریز را چهل و شش درجه و بیست وپنج دقیقه و عرض آن سی   و هشت درجه و دو دقیقه ا عتبار فرموده از رصد خانة لندن جهت طول را مشرق و عرض را شمالی   نوشته . مولف ‹‹ مرآت البلدان ناصری   ›› طول این شهر را چهل و چهار درجه و دوازده دقیقة مشرقی   وعرض آن را سی   و هشت درجه و پنج دقیقة شمالی   نوشته است .  

تبریز قدیم
 

فی  اسماء محالها و مایتعلق بها
آبادانی   شهر تبریز از جانب شرق متصل است به قریة بارنج .آن روستا را نیز با قصر خلعت پوشان فاصله ای   نیست وآن جای   به روستای   كرگج .6 وآن به ده نعمت آباد و كندرود.7 و این دو به روستای   فهوسفنج. وآن به دیزجلیلی   خوانی.8 وآن به قریة بیرق .وآن به هروی.وآن به لقوان چسبیده كه تا به شهرهبند شش فرسنگ به راه راست مسافت است. واین شهرباستانین واشجارمحلّا‎‏ت خود فروگرفته یك فضایی9 بزرگ راكه درمیان دو كوه در منتهای   صحرای   وسیع  كه به  سوی   غرب كشیده است. عرض این آبادی   از شمال به جنوب به یك فرسنگ واز شرق تا غرب تبریز را دو طول است، نخست از آخر باغات بارنج تا پلِِ رودآجی دو فرسنگ. دویم از اول خیابان تا به اول آبادی   روستای   قراملك دو فرسنگ و نیم است. و پر كرده است این فضا رادر هر دو ساحل مهر انرود از اشجار وبساتین و عمارات.چون بنگری همه این سواد یك قطعه باغی است سبز و خرم و این شهر را كوی ‏(هایی) است كه یك یك برشمارم.

باغات تبریز

خیابان
در مشرق شهر است . كویی   است بزرگ ونامدار، هر كه از عراق وخراسان آید نخست وارد شود به خیابانی طولانی و عریض كه سه ربع فرسنگ طول وشصت ذرع عرض آن است.10  در آن سال كه من به تبریز آمدم این خیابان از دو سوی   نهری   روان داشت وبه كنار آن نهرها درختهای   ناژو سراسرسایه افكن وهمة آنبیدها به یك خط نشانده بودند، وآن راه را نگاهبانان بودند با اجری   از دیوان خلافت . درختهاكهنسال بود . یك یك ببریدند وبه جای   آن نهال غرس ننمودند تا یكسره از آن خالی   شد .
وآن بزرگ غازهای   بود شهررا،تا به سال یك هزارو دویست ونود كه شاهنشاه ما به فرنگستان سفر فرمود و بدین شهر گذار كرد . پیش از این (از این ) به حكم ولیعهد ایران با پیشكاری   وكفایت خواجة بزرگ صاحبدیوان میرزا فتعلی   خان شیرازی   به تازه جویها عمارت كردند، نهال نارون و بید و صنوبر بر نشاندند، نگاهبانان بگماشتند . اكنون اندك صفایی   یافته . گرچه به پایة اولین نرسید، چه، دیوان ما را بدین كار مبالاتی   نیست .این كوی   را برزنهااست كه نام بردن همه نه براندازة نامه است . كد خدای   این كوی   امروز كریم خان است. او جوانی   است با هوش واین كاراز نیا (یش) بدو مانده كه نام او نیزكریم خان بوده ، به روزگار نایب السلطنه عباس میرزا مردی   شناخته (شده) وكار گزاری   نیك بود. خانة او هرگز ازمیهمان خالی   نبود، تا به اول پادشاه (ی) محمدشاه وزیر بزرگ حاجی   میرزا آقاسی   ایروانی   ‎‏. كه كینهای   از آن مرد به دل داشت ؛ چه، روزی   به طیبت در سفره دست او گرفته بود. او را تهمتی   بربست وبرانداخت . وروزگاری   آواره وموقوف بود، تا جهان بدرود كرد، فسبحان الذی   لا یموت
 
خیابان قدیمی

مرالان (مارا لان)
این خود كویی   است . به جنوب شهر ومایل به مشرق هوایی نیك وآبی فراوان وبساتین خوب داردو جزء خیابان شمرده اند .
 
باغمیشه
كویی   بزرگ ونزه است . آن در مشرق به ساحل رود در تنگنایی   مطول است ودرآب و هوا ممتاز است ویكسره با اشجار میوه دار ودیگر درختها مستور. ودر همان كوی   روستایی   است مشهور به بیلانكوه كه اكنون به دیوان آذرآبادگان به لهجان وبه نامه های   قدیم ‹ ویلان كوه› نویسند . آن جا خیار كارند ومقثایه بسیار بود. این گونه خیار بالنگ به هیچ جای   جهان نیست به طعم ومزیدن و نازكی   و بوی   ورنگ و استقا مت . این آنگاه بدست آید كه خیارها از دیگر جای   تبریز بر آرند، كمتر باشد، زیرا كه آن جای   سردتر است. بهی   در باغمیشه بس نیكو شود ودیگر میوه ها ، مگر انگور كه نیك و شیرین نشود.

ارک

قدیم تبریز
 
پل سنگین
كویی   كوچك پر از اشجار وبساتین و سرایهای   عالی  به حساب باغمیشه است .

ششگلان
كویی   است كوچك . بیشتر مردم آن جای   اعیان و بزرگان بود واز برزنهای باغمیشه است . پل سنگین رابه دفتر ‹ درب ا علی   › وششگلان را ‹ درب ری   › نویسند.

سرخاب
كوی و بستانی  بزرگ است. به نام آن كوه (ی) خوانده اندكه كوی به سفح آن است.این كوی  مرتفع ومشرف برهمة شهر است. هوای   این نیك وبه اعتدال است . روز ها به تابستان گرمتر بود كه خورشید براین كوه خشك تابد . چون پاسی از شب بگذرد سنگهارا گرمی   برود وهوا نیك شود.خاك این كوی   سخت و با ریگ مخلوط است. چون دیوارها نهندسخت تر گردد و به زمین آن رطوبت نبود. بساتین این كوه كمتر است. توت بیدانه وبادام وفندق و امرود آن نیكوست. كد خدای   آن ا مروز میرزا جواد خان فرزند حاجی   میرزا علی   وكیل دیوانخانه وازخاندان بزرگ است كه بدین نامه بیاید. بقعة مباركة سید حمزه در این كوی   است كه زیارتگاه تمامی   مردم شهر است واین بقعه در وسط این كوه است.

کوی های قدیم تبریز

شهر قدیم

سید حمزه
صاحب تاریخ حشری13 شرح بزرگ از حسب ونسب آن نبشته من آن كتاب سراسربخوانده ام؛ چون نپسندیدم و بیشتر فسانه دانستم ، اعتماد را نشاید . ندانم از كجا این گفتارها فراهم آورده. از این سید چیزی   كه به تو اتر رسیده می نگارم14. سید حمزه ، رضی   الله عنه ، را در حضرت محمود غازان جاهی   عریض بوده. گویند ندیم (او) بود . همانا مقدمان مغول را قرب آن بزرگ.اربه حضرت ایلخان گران آمد. گاهی   به پادشاه از سرداران نیك نگفتی   . شبی   بیگاه تراز درگاه سوار همی   آمد، بدینجای رسید كه لشكرگاه بود . سهمی  غریب بدو رسید و بر جای مرد. همان جا گورش كردند.
این بقعه را میرزا ابوطالب وزیر آذربایجان عمارت كرده. همین اسم بدان كتابه است از رخام كه در دست راست درب مسجدی   كه پهلوی   قبر بود بگشاده است نقر كرده اند به خطّی   نیك . من آن را بخوانده ام تاریخ15... از حجرت است . این بقعه را گنبدی   است در جنوب صحنی   كه به اطراف حجره هاست .آن جا مدرسه ای   بود، اكنون آن جاكالبدهابه امانت نهند. این بنا اكنون به خرابی   روی   آورده . دیوارها شكسته وفرو ریخته . بیشتر این بقعه پناگاه مجرمان بود؛ كه هر كه بدان جای   خزیدی، اگر چه كشتنی   بودی   ، كسی   را زهره نبود كه بدو نگرد. اكنون از این سخن هیچ نیست ، مگر كسی   ظلامة خود را بدان جای   نشیند متولی   نبشتة دادخواهی او برد بی تواّنی  به درگاه، تا به داد رسند . گویند این سید موسوی   است .

ولیعهدی
 
دوه چی یا شتربان
بزرگترین كویهای تبریز است و هیچ باغ وبستان در نفس این محلّه نبود. جمعیت این كوی   بسیار و با ثروت باشند.این كوی   بیشتر در اراضی   منخفضه است به ریشه كوه سرخاب . این كوی   تا به نزدیك رود آجی ممتد است ؛ بدان جای   چند قطعه باغ جزو این كوی   است ومزارعی   چند پر قیمت كه مبطخه كنند وخربوزه و گرمك بدان مزارع نیك شود. آب نهند ودیگر كهریزها بدان اراضی   نشیند. گندم آن نیز نیكو باشد.
آب نهند به نام دهی   است كه این آب از آن روستا آید . به روزگار پیشین این آب را چون كهریزی   از نهند آورده اند. چون به رود آجی   رسیده نقبی از زیر حفره كرده با سنگهای   بزرگ و آهك و آجر پخته آن راه چنان محكم ساخته اند كه آب آجی  را از فراز هیچ گونه رخنه نیست و به هر سو چون شتر گلویی   كرده آب جاری   و بدین سوی   رود آمده.
 بدین سالها ی   نزدیك این آب به دامنه های   كوه سرخاب نیز جاری   بود . اكنون رخنه ای   بدان نقب شده و آب به صعوبت گذرد. ملاّك این مجری را پروای عمارت نیست . شنیدم تنگدستان اند . روزگاری   آن روستا وآب از آن اسمعیل خان صاحب شرطة پادشاه ما ضی   را بود. مكنتی  بی قیاس داشت . این آب چون رودی   بود. پس از آن مرد، فرزند او آب رابفروخت . ضیعت به جای   است. اكنون پسرزاده او محمد علی خان است. كد خدای   این كوی   بزرگ حاجی   میرزاموسی   نام دارد. این شخصیت او را به وراثت رسیده . مردی   آسوده وبا خوی   نرم است. نیای او آقارضابیگ كدخداباشی   لقب داشت . مردی   با نام بود. من آن مرد به جوانی   دیده بودم .

صاحب الامر
 
كوی نوبر
كویی  بس بزرگ و آباد است و به جنوب شهر افتاده. مردمی بسیار وبیشتر با ثروت و اهل تجارت اند. به همةسراها عمارات عالیه وبناهای با شكوه نهاده اند . صحن این ابنیه پر از اشجار مثمره وصنوبرهاست . فوا كةآن كوی   ممتاز باشد. از آثار قدیمه در این كوی   چیزی   نباشد . این كوی  نیز در قدیم نا می   نداشت . كدخدای   این محلّه میرزالطفعلی   خان جوانی   است باهوش. این كدخدایی   از پدر بدو رسیده این جوان نیز به لقب پدر سرافراز است و كد خداباشی   گویندش. این كدخدا نیز از دودمان بزرگ و وكیل دیوانخانة عم اوست . امروزحكومت مالیات وباج شهر ونواحی   نیز او دارد به حكم دیوان .

قاجاری

 
مهادمین
این كوی   را پیشینیان این روزگار مهادمین، باستانیان میار میان واكنون بومیان تبریز میارمیار گویند و به دفتر همان مهادمین16 نویسند. محلّه ای   آباد ونامدار است . محلّة آباد و بزرگ است، مگر آنكه دراین كوی روضات وبساتین كمتر باشند . این كوی   را برزنها است. یك قسمت از آن ارمنستان است. تبریز را رعیت مسیحی   خانوار است ، بیشتر با ثروت و مكنت. زرگری، جواهر سازی و خیاطت بس نیك كنند . تجارو پیله ورهای   عیسویان بس مالدار و معتبر باسند. سفرای  دول فرنگ وعثمانی در این كوی   باشند و به هرسفارتخانه بیرق افرازند ؛ به عیدی   های ما و خود و به روزهای نامی چون ولا دت پادشاه خود وما. دولت عثمانی   به هر آدینه جامةبیرق گشاید، كه عید مسلمانان است. اكنون در این شهر چهار دارالسفاره است. اول از دولت قویشوكت عثمانی   كه مدیر آن را به زبان خود ‹ باش شهبندر › گویند، وآن امروز علی   بهجت نام دارد. مردی   وقور ونیك است. خوشروی   وبه تن سخت فربه است.دولت مارا دوست ( است )، وشخص او در تبریز محترم وهمه او را دوست دارند، كه مردی سلیم و صفا دوست ، و مرادوست رایگان . او خود رابدین گونه شناسانیده ومن همان تعرفه به همان الفاظ بنگاشتم : اسمم علی، تخلّصم بهجت، وشهرتم دخترزاده مصطفی بهجت افندی.

نظمیه
 
چرنداب
بدین كوی    نیز چندین خانوار عیسوی است. معبدی   نیز عمارت كرده اند. مسلم نیز انبوه است كد خدایی   عیسویان حاجی   امیرخان كند ، واز آن مسلمانان را حبیب الله خان. واین هر دو كوی بساتین نزه دارند و هردو به جانب جنوب اند . و اهراب22   هم بر زنی از چرنداب است.
 
امیر خیز
كویی بزرگ است به مغرب شمالی شهر . آن جا را اندك است ، بدین روی   باغ نیز اندك باشد. طایفه ای از تجار تبریز كه به ‹ شالچی   › معروف اند بدین كوی   خانه دارند . كد خدای   آن كوی   امروز محمد خان فرزند آقا فتحعلی   است كه از دیر باز پدر بر پدر این كوی   دارند . او خود جوانی آراسته و مرد مدار است . مردم كوی او را دوست دارند .

مظفرالدین شاه
 
ویجویه 23
كویی بزرگ به مغرب شهر است.بدین محلّت نیز بستان كمتر باشند. سكان این كوی‹ كوی   › بیشتراهل معرفت و معامله اند. كدخدای   این كوی   میرزا عبدالله خان است. جوانی   است رعنا خلق و خلق او حسن وبی   آهو است. خطّی   نیك نویسد وپارسی   نیك داند. این جوان فرزند آقا صادق است كه برادر كوچك كریم خان خیابانی است. من آن مرد را ‹ را › دیده، بودم كاردان وبه دها مشهور بود.
این جوان مرد را دو برادر است: نخست میرزا جواد خان كه زبان فرانسه نیك داند وكنون به سفارت ایران در دربار عثمانی به فرمان دولت جنرال قونسول است. میرزا محمدعلیخان نام دارد كه امروز رییس همه اسكدار ایران است به دارالخلا فه.امروز كه یوم دوشنبه هشتم رمضان المبارك سنة هزاروسیصدو دو هجری است. مرا نخست تجدید نظر افتاد. میرزا جواد خان اكنون نایب دوم است به دربار سلطان عثمانی، ومیرزا محمدعلیخان به جوانی جهان بدرود كرده. ‹‹ آن كه نمرده است ونمیرد خداست ›› .
 
چهار منار
كویی   كوچك است در نفس شهر وقرب بازار. اهل این محلّت همه بزرگان وعلما و تجار با نام است . اواسط الناس در آن كمتر باشد. كدخدای آن میرزا عباس مردی است آسوده وكم سخن .این كار به وراثت دارد .

راسته کوچه
                                      
قره آقاج
كویی   است به مغرب شهر . سكان آن اهل حرفت و صنا عت ‹ اند ›. بساتین آن جا نیز اندك است. كد خدای   این كوی   آقاصادق مردی   است كاردان ودر این كار كد خدایی   بصیر ، و به وراثتاز خال این شغل بدو رسیده. در خوی   آن مرد تندی   وجلادت باشد. بیشتر سخن از حرب وآلات آن كند.

چست دوزان
این كوی   به مغرب تبریز است؛ پر باغ وبستان ، جایی مصّفا است. خاندان ستاره شمر مشهور تبریز آقا محمد جعفر بدین كوی   است كه همه در یك برزن سرایها دارند؛ بس بانزهت. فرزندان منجم میرزا علی   منجم باشی   حضرت برجای   است. مردی   با فضل وستاره شمری   استاد است. به تازی   وپارسی   شعرهای   نیكو گوید. دیگری   از آن خاندان میرزا یحیی   است، حفید آقا محمد جعفر. از دیوان خلا فت‹‹ نجم الملك ›› لقب دارد؛ از پدر به وراثت. دیگر میرزا عبدالعلی   است، فرزند میرزا علی.ستاره شمری   او استــــاد است.24

تبریز قدیم

سنجران
كویی   قدیم است و آباد. هیچ بستان بدین كوی   نبود.آن بسنته به كوی چهار منار است.كدخدای این دو كوی  همان آقاصادق است. این سه كوی را چون بنگریم بس جایی   بزرگ وعریض و طویل است كه بیشتر از نیم فرسنگ درازی   او باشد.

حكم آباد
این كویی   ( است ) بزرگ و نامدار وبه همه جای   مشهور. هر گوشة آن نمونه (ای ) از بهشت . در بهاران مردم این شهر را جای   تفرج وجشن است. چون شكوفة بادام بشكند چونان جایی   به جهان كمتر باشد . چون بدان كوی   روی   پهنه ای   بین سبز و خرم كه هرچه سبزیهای   بستانی   است در آن زمین روییده با هر چه طراوت و گرد. همة درخت (ان) بادام به یك نظم سر به فلك كشیده. شكوفه چون درمهای   سیم بر زیر سبه ها فرو ریخته . مرغان از هر شاخ آواز بر كشیده. جویها پر از آب صافی   چون سلسبیل همی   غلطند و به هر كنجی   مردم را مجلسی   شاهوار، و هر جمعی   به میل خواطر و آسودگی   به عیش و نوش و سرود و ترانه روزگار گذارند. مردم این محلّت همه با نیرو و كشاورزند. كار آنها همه كشت سبزیای   بستانی   است كه تمامی   شهر تبریز را كفایت كند. كد خدای   این كوی   حاجی   میرزا نصیرخان، مردی   است بزرگوار و جواد از نسل سیدما پیغا مبر ، علیه السلام . این آزاده مرد برادر ، اعیانی   حضرت وكالت پناهی   حاجی   میرزا كاظم وكیل الرعایای   آذر آبادگان است.

تبریزی

 حاجی   میرزا كاظم مردی   است بزرگ و بزگمنش ، از دود مان ستودة آل طبا طبا25 این بزرگ حقاً در جهان بی نظیر است. یزدان كیهان نیكیها و محاسن در او نهاده . در فضایل و انسانیت آیتی   است . در فنون و ادب در زبان عرب بر همگان مزیتی   ظاهر دارد واز بیشتر علوم اسلا می   بهره مند است . در فتوت اول مرد است . نیكدل و افتاده . گویی   خداوند هیچ عجب و پندار در او نیافریده با آنكه جاهی   منیع دارد و در ملك وجیه است .این بزرگ ، كتابی   در انساب آل رسول تألیف نموده كه بدان شرح وبسط تا كنون در این علم شریف تصنیفی   نكرده اند افسوس كه هنوز آن كتاب از نسخه به بیاض نبرده. خاندان این راد مردبدین شهر به شها مت و منا عت ممتازند . من اكنون نسب این عزیز تا به عبد مناف بالا برم تا دانسته آید در جهان او راست بزرگی.
حاجی   میرزا كاظم وكیل الرعایا 26 این میرزا عبدلوهاب الشهیر به میرزا پاشای   وكیل الرعایا ابن حاجی   میرزا جعفر وكیل الرعایا این میرزا عبدلوهاب وكیل مالیات ابن حاجی   میرزا محمد علی   وكیل مالیات ـ این مرد را نجفقلی   خان دنیلی   27  حاكم تبریز به خانة خود دعوت نموده بی   جرمی   نا بینا كرد ـ ابن میرزا صدرالدین محمد وكیل مالیات ابنمیرزا محمد علی   قاضی    ـ كه در استیلا ی   رومیه شهید شد ـ ابن میرزا صدرای   قاضی   ابن میرزا یوسف نقیب الاشراف  ابن میرزا صدرالدین ابن میرزا مجدالدین ابن سید اسمعیل ابن میر علی   اكبر ابن میر عبدالوهاب ابن میر عبدالغفار ابن سید عمادالدین امیر حاج ابن سید فخرالدین حسن ابن سید كمال الدین محمد ابن سید حسین ابن شهاب الدین علی   ابن عمادالدین علی   ابن سید احمد ابن سید عماد ابن عمادالدین علی   ابن محمد بن سید احمد بن محمدا لا صغری   ابن سید احمد بن سید ابراهیم طبا طبا ابن سید اسمعیل دیباج ابن سید ابراهیم عمر ابن الحسن المثنی   ابن الحسن المجتبی   ، علیهم السلام .

اسکناس
این پدران كه به این شجره یاد كردم بیشتر مردمان بزرگ بودند و به كار اندرند ، چون القاب این روزگار كه همه نام و افتخار را باشد. آنگاه هركه را منصب وكالت رعیت بود از مصالح ملك و رعایا سخن گفتی   ورأی   زدی   و گفتار و نصیحت او در كار رعایا حجت بود و آنكه وكالت خراج داشت چنان بود كه اگر خراجی   به شهریار روستایی   بخواستندی   نهاد و این وكیل باشی   رأی   دهد و آیتی   گذارد كه در شمار مردم و خانه و مواشی   و انعام و پیمودن اراضی   و مزارع و میزان خراج و مقاسمه و عشور حبوبات بر مردم حیف و ظلم نرود و به انجام او به سر خط خاتم زدی   و مجری   بود .
چون قلم بدین جا رسید ، بر جای   بماند من پس از این او را بستایم . كدام مدیحه توانم آورد كه بالا تر از این نسب بود ؟  همان به كه آن بزرگان كه در این سلسلة نام آور بودند و به ما رسیده ( اند ) ، بسختی   كوتاه یاد كنم و راه و رسم هر یك بنماییم ، تا آن نیز مدحی   باشد از این بزرگوار كه همه اجداد اویند .اكنون سخن كویها، به انجام بریم . پس ندان كار دست یازیم.

کلاه فرنگی

درب سرد
كویی   كوچك است به غربی  شهر ، نیك آباد . بدین كوی   همه اهل ثروت و تجار و اعیان باشند و هیچ بستان نباشد .
 
كوچه باغ
محلّتی   بزرگ و طولانی   است به مغرب جنوبی   شهر افتاده نزدیك به فرسنگی   درازای   این كوی   است . برزنها دارد همه آباد . این كوی   سراسر بساتین رز و دیگر فوا كه است . كدخدای   این كوی   نیز حاجی   میرزا نصیرخان است .
 
مدرسه رشدیه

در وصف شنب غازان 65
مردمان گذشته را در نام این عمارت سخنهایی است همه بیهوده، سخت به حیرتم که فضل الله وصاف66  گوید : در سال ششصد و نود و هفت غازان[خان] بنای شام تبریز نهاد و در آخر هفتصد و دو از هجرت به انجام رسید . سپس هر جای نام این بنا آمد به نظم یا نثر شنب غازان گوید .
حمدالله گوید : غازان به موضع شام تبریز بنایی بنیاد نهاد . برخی نوشته اند چون ایلخان از شام تا برگشت ، به تبریز شهری طرح انداخت چون دمشق . و از اموال شام خرجی گزاف کرد و شام نام نهاد . من زیاده بر این ندانم که این جا را شام گفتندی، ایلخان شهری بساخت و شام غازان نام نهاده اکنون سواحل رود ناحیه مشکین را برنج و دیگر حبوبات زرع کنند شام گویند .
سخن کوتاه باید، که ما را قصد دیگر است . نبشته اند که آهن و روی بسیار به بنیان این عمارت به کار بردند، چون با زمین مساوی شد . دیوار کسر عرض آن جدار به سی و سه عدد آجر به یکدیگر چسبیده مقرر کرد که پانزده ذرع بود و هر آجری ده من به وزن تبریز بود . در هر دوری چهارده هزار و چهارصد خشت انداز به کار بود . بالای قبه معبد منبع یک صد و سی ذرع، طول جدار آن هشتاد ذرع . ده گز گنبد و چهل گز مساحت قبه بود . یعنی آن خط که در دایره آن فرض کنند مساحت کل دایره گنبد پانصد و سی گز بود آن جا بود . خانقاهها، مدارس این مسجد، خانقاه و مدرسه را روستاها و ناحیه ها موقوفه . غربا را نیز ضیافت کردندی . سلطان برای گنبد خود این جا دخمه ای عالی بنا نهاده بود . بساتین و اشجار مثمره این جا بیشمار بود .

انجمن

این بنا باقی بود تا به سال [1019]67 از هجرت پادشاه اسلام پناه [شاه عباس] صفوی به سبب رصانت سور شنب غازان وهم کرد؛ تواند بود وقتی لشکر عثمانی آن جا را مأمن و محکمه کنند، حکم به انهدام فرمود . اطراف حصار به لشکر ایرانی تقسیم شد . به چهار روز بنیاد آن حصار استوار را برافکندند که مسجد و مدرسه خالی نماند . آن نیز به زلازل خراب شد .
من به سال یک هزار و دویست و پنجاه و هشت به دیدن آن آثار شدم . بعضی از جوار و حجره ها بمانده بود .خاراکنان تبریز آجرها و سنگها همی کندند. سودها کرده بودند از آجر و نیمه و چهاریکه و سنگ به درازگوشها حمل همی کردند . آجرها کونه ها بود کوچکتر سه چهار یک ذرع به قطر پنج انگشت فرو بسته به سختی چون سنگ . من درست محققانه پدید کردم . خاک این تراب نه از این تراب است که اکنون به تبریز آجر سازند . پس چنان نتیجه بردند که آرد گندم پزند به پرویزن والا . آنگاه واضح بود که گل آن چنان مالش داده بودند که من دیدم ظرف چین [ی] اعلی همگی یکسان شده بود . چون شکست، چنان بود که بلور شکسته بود . در شکسته آن فرجه ندیدم که به اندازه نوک ابره یا خاری بود، آن گچ که برای شد و وصل دو آجر به کار برده بودند . درست امعان نظر کردم، بر یک بنایی بود به ضخامت درهمی چنان سخت بود که با صعوبت تمام از آجر جدا شدی . چون بشکستی چون شکستن ظرف صدایی داشت .
اکنون از آن بنا تلی بر جای است همه از شکسته های آجر و کاشی . اراضی شنب غازان اکنون صنعتی گرانبهاست . ارکان و مشتریان شهر بدان جای باغهای نیکو و مزارع دلگشا دارند و قیمت آن اراضی غالی است . هر یک من به ریسمان دویست دینار یک تومان قیمت دارد . حاصل آن در هر سال یک من گندم و یک من کاه به وزن یک هزار مثقال است . انتهی .

مستند قدیمی آنسوی ارس ۱۹۴۷ بخش 1 و 2
[http://www.aparat.com/v/E6X8D]

[http://www.aparat.com/v/BmNzR]


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6)در تلفظ عامیانة مردم تبریز كر گه مصطلح است ، دهی   است از دهستان مهر انرود شهرستان بستان آباد ،كه امروزبه دلیل توسعة شهر تبریز جزو محدودة شهر تبریز شده است .
7 )كند رود دهی   است از دهستان سیس بخش شبستر ، واقع در 14كیلومتری   شبستر و(فرهنگ جغرافیایی).
8 )این ده نیز جزء دهستان مهر انرود شهرستان بستان آباد است واقع در 20كیلومتری   جنوب خاوری    تبریز .(پیشین).
9 )چ ،فزایی   .
10) خیابان از محلّات شرقی   وقدیمی   تبریز است . مركز آن‌ ‹ قوت میدانی   › بود كه درنامه هابه غلط‹ میدان قطب نوشته می   شد. باقر خان سالار ملّی   پرورش یافتة این محلّه بوده است. امروز خیابان امام خمینی   این محلّه رابه بلوار29 بهمن ودروازه تهران وصل می   كند .
13)  مراد روضة اطهار است تآلیف ملا حشری   .
14) نادر میرزا در صفحات آتی   پتاب باز هم در بارة همین بقعه صحبت خواهد پرد .
15) چ : جای   یك كلمه سقط شده است ؛ م : ‹ تاریخ از هجرت است › .
16 ) از دو لفظ  ‹ مهاد ›  به معنی   بستر و ‹ مهن › به معنی   خدمت و صنعت تشكیل یافته است. احتمال دارد به خاطر قرارگرفتن سفارتخانه های   دول خارجی   ویا مراكز دیگر دولتی   وصنعتی   در این كوی، به این صورت تلفظ شده است
 22 ) از محلاّت جنوبی   شهر تبریز است. مر كز آن سگك پزخانه نام داشت كه در خیابان خیام كنونی   واقع است. قبرستان قدیم گجیل نیز در این محلّه قرار داشت كه امروز به صورت باغ گلستان در آمده است .بعد از پیروزی   انقلاب اسلامی   این گردشگاه ‹‹ باغ فجر ›› نامیده شده است .
23 ) امروزه در تلفظ عامیانه ‹‹ ورجی   ›› مصطلح است ›› .
24 ) س: + ‹ چون بعضی   از پیشه وران محلّه به دوختن نوعی   كفش ساده به نام ‹‹ چوبد ست ›› می   پرداختند،
 ازاین رومردم این محلّه را به تركی   ‹‹ چوسدوزلار ›› خوانده اند › .
25 )  نادر میرزا در فصل مستقلی   در خصوص ترجمة احوال بعضی   از افراد این خانواده بطور مشروح صحبت خواهد كرد .
26 )  مشوّق میرزاست در تألیف كتاب حاضر .
27 )  وی   پدر عبدالرزاق بیگ دنیلی   ، مولف  ‹‹  ماثرسلطانیه  ››  در تاریخ قاجار ، و عموی   احمد خان حاكم معروف خوی   است . نجفقلی   خان بنا به نوشتة‌ پسرش در  ‹‹  نگارستان دارا  ›› بعد از استخلا ص آذربایجان از چنگ عثمانیها ( 1143 ه ) به ركاب نادر پیوست .
66)شنب:درخصوص این وازه رجوع فرمایید به مقالهء ارزنده دکترمنوچهر مرتضوی با عنوان (تبری در روزگار خواجه رشیدالدین) مندرج در (مجموعهء خطابه های تحقیقی درباره رشیدالدین فضل الله همدانی) از انتشارات دانشکاه تهران سال 1350 ش. ص224 به بعد
66)تاریخ وصاف.ج 3ص 382 به بعد.
67)جای یک کلمه سفید مانده. به قیاس منابع دوره صفوی علم آرای عباسی(ج 2. ص 826)اضافه شد

برگرفته از: تاریخ وجغرافیای دارالسلطنهء تبریز
نوشته نادر میرزا
گردآوری تبریز ویکی لینکلر


لینک پست شنب غازان
لینک پست دوه چی
لینک پست تبریز دارالسلطنه
لینک پست تبریز کل جهان
لینک پست شهناز
لینک پست امیرخیز
لینک پست تبریز مادرشهر 2
لینک پست کاخهای نابود شده تبریز


دسته بندی : تبریز , * میراث،تاریخ،صنایع دستی آذربایجان ,
برچسب ها : تبریز قدیم , کوی قدیمی , خیابانهای قدیمی تبریز , تبریز زمان قاجار , کوی و برزن , محلات قدیمی تبریز ,» درباره تبریز و آذربایجان و اخبار About and News ( جمعه 16 اسفند 1398 )
» ویروس کرونا تهدیدی در ایران ( جمعه 9 اسفند 1398 )
» نقاش و نگارگر استاد علی اصغر پتگر ( جمعه 25 بهمن 1398 )
» زینب پاشا بانوی رابین هود ایران ( جمعه 18 بهمن 1398 )
» خانه زیبا که به هتل بوتیک در تبریز تبدیل می‌شود ( یکشنبه 6 بهمن 1398 )
» بنیس شبستر ، روستای دانشگاهی بدون بیکار و بی سواد ( چهارشنبه 25 دی 1398 )
» برف زمستانی 1398 تبریز ( جمعه 20 دی 1398 )
» اردبیل؛ سرزمین چشمه‌های بهشتی آذربایجان ( یکشنبه 15 دی 1398 )
» مشکلات صنعت کفش چرم دستدوز تبریز ( پنجشنبه 5 دی 1398 )
» شب خاطره ها چیلله گئجه‌سی ( شنبه 30 آذر 1398 )
» خلیل بحران طنز پرداز ( چهارشنبه 20 آذر 1398 )
» شهر شکی جمهوری آذربایجان ( یکشنبه 10 آذر 1398 )
» پاکبان و جدال با فاضلاب برای یک لقمه نان حلال ( دوشنبه 4 آذر 1398 )
» دوربین تبریز لینک 80 ( گردشی در اطراف بیلانکوه ) ( جمعه 24 آبان 1398 )
» پارک باغ‌شهر تبریز ( دوشنبه 13 آبان 1398 )
» مسجد حسن پاشا در انتظار احیا ( جمعه 3 آبان 1398 )
» شهر گمشده اوجان آذربایجان در راه احیا ( جمعه 26 مهر 1398 )
» عشایر شاهسون آذربایجان از اصالت تا زندگی شیرین ( سه شنبه 16 مهر 1398 )
» مصاحبه مینا خلیل‌ زاده فتحی برنده جایزه هوانوردی آمریکا ( چهارشنبه 10 مهر 1398 )
» چهار پروژه و نابودی چهار اثر تاریخی تبریز ( جمعه 5 مهر 1398 )
» زووفان حیوانات تبریز ( دوشنبه 25 شهریور 1398 )
» تصاویر محمدحسن‌میرزا قاجار در دارالحکومه تبریز ( پنجشنبه 21 شهریور 1398 )
» دلیرمردی که سوختن ارسباران را برنتابید ( دوشنبه 11 شهریور 1398 )
» حوادث اشغال تبریز توسط ارتش سرخ در شهریور ۱۳۲۰ ( دوشنبه 4 شهریور 1398 )
» شهروند لینک آذربایجانی 78 ( مهری نژاد ) ( سه شنبه 29 مرداد 1398 )
» سرگذشت دراماتیک امپراتوران مدرسه‌سازی مردانی آذر ( شنبه 19 مرداد 1398 )
» ضرورت احیا هتل قدیمی گراند و محله پاساژ تبریز ( جمعه 11 مرداد 1398 )
» ساعت به وقت گدایی در شهر بدون گدا تبریز ( دوشنبه 31 تیر 1398 )
» شهروند لینک آذربایجانی 77 ( آراز نویدی ) ( جمعه 21 تیر 1398 )
» چهارمین جشنواره خلاقیت و نوآوری تبریز ( پنجشنبه 13 تیر 1398 )
موضوعات

لینکستان

» سازمان گردشگری شهرداری تبریز Tourism Development Organization of Tabriz Municipality
» گردشگری آذربایجان شرقی - تبریز توریست
» آپارات کارتونهای آذربایجانی
» وبلاگ کلیبر سیتی (پریسا)
» وبسایت تبریز دانلود (هادی)
» آنایوردوم خطبه سرا
» آذربایجان و پیرامون (عبدالحسین)
» وبلاگ بایرام (بیانی)
» وبلاگ جانیم آزربایجان(elçi bəy)
» وبلاگ مازگامت
» یئنی قاپی
» سایت ادبیات ترکی ایشیق
» شهرمن تبریز (یاشار)
» وبلاگ باخیش(شادی)
» وبلاگ سهند ما (محسن)
» خاطیره لر دوراغی (حسین واحدی)
» صنم در اوج (سجاد)
» وبلاگ اشعار ترکی آذری و فارسی
» یوردوم ملکان
» وبلاگ تبریز شهر اولین ها (سعید)
» سهند توپراقی(جواد نجات)
» املاک قربانی (اسپیران)
» وبلاگ ینگی اسپیران (محمد)
» آنــــا یــوردوم تــبریــز(عبدا.. رضوی)
» وبلاگ کشاورزی آمقانی اسکو(شوکتی)
» وبلاگ گوگان
» ....................................
» وبلاگ اخبار اردبیل (فرزاد)
» وبلاگ شهریمیز اورمو
» دئیه لر(دیگاله)-اورمیه
» وبلاگ مشگین شهر (میلاد)
» وبلاگ چشمه های بهشتی آرتاویل
» پروژه های عمرانی ایران
» وبسایت مشهد امروز (اشکان)
» مشهد شهر بهشت (امیرحسین)
» وبلاگ شهر خرم آباد
» وبلاگ هورامان
» وبلاگ برازجان (بوشهر)
» وبلاگ آموزش رانندگی
» هواشناسی ایرما
» ......................................
» وبلاگ گالری تراکتور
» وبسایت گسترش فولاد تبریز
» وبسایت باشگاه ماشین سازی تبریز
» وبسایت رسمی باشگاه تراکتورسازی
» لینک پیش فرض دوم
» لینک پیش فرض اول
» لیست لینک ها

آمار بازدید


کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

تبریز دیجی لینکلر

تلگرام تبریز ویکی لینکلر

 اینستاگرام تبریز ویکی لینکلر

 آپارات شبکه سهند

آپارات سهند موزیک

آپارات سهند کارتون

آشپزی آذربایجان

تبریز 2018

فیسبوک

لنزور

آذربایجان نیوز

توریسم و گردشگری

سوغات و صنایع دستی

هواشناسی آذربایجان

اصالت و رسوم آذربایجان

مشاهیر

اولین های تبریز

ترکی آذربایجانی

تاریخ باستان

درباره ما


مجموعه تبریز ویکی لینکلر
Tabriz WikiLinks
آغاز وبلاگ در آذر ماه 1391
*******************

وبلاگ تبریز ویکی لینکلر
Tabrizlinks.mihanblog.com

وبلاگ تبریز دیجی لینکلر
Tabrizdigilinks.mihanblog.com

اینستاگرام تبریز ویکی لینکلر
Instagram.com/tabrizlinks

فیس بوک تبریز ویکی لینکلر
Facebook.com/tabrizlinks

شبکه ویدیویی نماشا تبریز لینک
Namasha.com/tabrizlinks

آپارات ویدیویی شبکه سهند
Aparat.com/sahandtv

آپارات ویدیویی سهند موزیک
Aparat.com/sahandmusic

آپارات ویدیویی سهند کارتون
Aparat.com/sahandcartoon

آپارات ویدیویی آشپزی آذربایجان
Aparat.com/sahandchef

آپارات ویدیویی بازنشر تبریز 2018
Aparat.com/tabriz_2018

کانال یوتیوب ویدیویی
youtube.com/tabrizlinks

گالری لنزور تبریز ویکی لینکلر
Lenzor.com/tabrizlinks

تلگرام تبریز ویکی لینکلر
https://t.me/tabrizlinks
@tabrizlinks


ایجاد کننده وبلاگ : تبریز قارتال


  گوگل

  ویکی پدیا

  کتاب ترکی

  دیکشنری زبان ترکی

  دایره المعارف مجازی

  دریاچه ارومیه

  مستمندان تبریز

  استخدامی

  تبریز سرچ

  دیوار تبریز

  رقص آذری

  زنجان توریسم

  تبریز مدرن

  tripadvisor

  تراکتور لینک

  آمار و داده های تبریز

  نصرنیوز

  خبرگزاری شهریار

  آخار آذ

  آناج

  آذرقلم

  دورنا نیوز

  میراث فرهنگی آذربایجان

  صدا و سیمای مرکز استان آذربایجانشرقی

  استانداری آذربایجان شرقی


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic